Pressmeddelande: Crowdsourcing av Allmänna Handlingar genom projektet “Fråga Staten” av Open Knowledge Sweden!

Hur öppet är Sverige egentligen? Den svenska offentlighetsprincipen är den äldsta informationsfrihetslagen i världen. Lagen är en grundbult i svensk demokrati och spelar en ovärderlig roll i vår förmåga att granska staten och möjliggör positiv samhällsutveckling som exempel av medborgardialog. Men hur har utvecklingen skett med denna funktion som demokratiskt fundament i ett digitalt informationssamhälle? Open Knowledge Sweden är en ideell organisation som verkar för ökad tillgång till öppen information. Genom att sjösätta en plattform som gör det lättare för individer och organisationer att begära ut allmänna handlingar, vill Open Knowledge Sweden utveckla och underlätta användandet av offentlighetsprincipen även i ett digitalt samhälle.

Tillsammans med experter från näringsliv, forskning och samhälle har VINNOVA gjort bedömningen att FrågaStaten kan bidra tillatt visa värdet av öppna data. – VINNOVA, April 2015

Stockholm, Sverige, 4 Juni 2015 — Målet med Fråga Staten är att frigöra det sociala och ekonomiska värdet som tillkommer från den öppna tillgången av allmänna handlingar. Open Knowledge Sweden vill speciellt belysa hur öppen information i ett nordiskt sammanhang leder till positiv och hållbar samhällsutveckling. Ett av målen är också att uppmärksamma offentlighetsprincipens fundamentala roll i vår demokrati.

Genom en överskådlig plattform byggd på öppen källkod kommer Fråga Staten göra det lätt och bekvämt för medborgare att använda offentlighetsprincipen. Plattformen kommer tillåta användare att begära ut och ta del av allmänna handlingar genom en digitaliserad och automatiserad samlingsplats. Samtidigt kommer den minska arbetsbelastningen för offentlig sektor. Den sökbara databasen med utgivna allmänna handlingar leder till minskade förfrågningar av samma dokument och möjliggör istället för tjänstemän att behandla andra ärenden. Det enda manuella arbetet som projektet kräver är sekretessprövning innan handlingen publiceras på webben. Liknande tjänster baserade på öppen källkod har framgångsrikt lanserats i bland annat Tyskland och Österrike.

Förväntade resultat är hundratals till tusentals begärda offentliga handlingar av medborgare, samt ett underlättat och därmed ökat användande av allmänna handlingar för privat och professionellt bruk, t.ex. journalistiskt arbete.

I samband med utvecklingen och lanseringen av plattformen välkomnar Open Knowledge Sweden varmt intresse från journalister, tjänstemän i offentlig sektor och medborgare att medskapa för att göra den så bra som möjligt!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *